عضویت

بخش اجرایی اتاق مستمرا با تکمیل و ارائه خدمات خود وسیله ایست موثر جهت توسعه فعالیت اعضا. عضویت و حق عضویت در انجمن با توجه به تعداد کادر پرسنلی یا گردش سالایانه مالی عضو، بر اساس جدولی خاص، تعیین میگردد. اعضا با توجه به نوع عضویت خویش از مزایا و وپژه گی های گوناگون برخوردار خواهند بود. عضویت داوطلب و افتخاری در انجمن رایگان میباشد

اتاق بازرگانی و تجارت سوئد ایران (وابسته به انجمن بازرگانی اسکاندیناوی و راه ابریشم) سازمانی سوئدی غیر انتفاعی بر اساس علائق اعضای خویش در راستای مراودات تجاری، علمی و فرهنگی اسکاندیناوی (خصوصا سوئد) و آسیا (خصوصا ایران) میباشد. اعضای این انجمن میتوانند افراد حقیقی و حقوقی با قبول و تعهد به اساسنامه انجمن باشند.حضور در شبکه ارتباطی تشکیل شده از اعضاء از مهمترین مزایای عضویت می باشد

عضو داوطلب

ساده ترین رده عضویت با دریافت مزایای محدود

حق عضویت سالیانه

رایگان، کارمزد ثبت عضویت  ۱۵ یورو

حق رای

خیر

مزایا

 دریافت خبرنامه

دعوت به پاره ای از محافل، جلسات یا همایش ها

دانشجو & شرکت نو پا

ویژه دانشجویان، هنرمندان،  تازه دانش آموختگان یا شرکتهای نوپا

حق عضویت سالیانه

صد ۱۰۰ یورو

حق رای

حق رای محدود در مجامع و پاره ای از تصمیم گیریها

دریافت خبرنامه

مزایا

دعوت به پاره ای از محافل، جلسات یا همایش ها

حداکثر ۱۰ درصد تخفیف

عضو وابسته

  مناسب برای افراد حقیقی یا حقوقی وشرکتهای متوسط با فعالیتهای غیرمتناوب تجاری بین المللی 

حق عضویت سالیانه

پانصد ۵۰۰ یورو

حق رای

حق رای معین در بسیاری از مجامع و تصمیم گیریها

مزایا

 دریافت خبرنامه

دعوت به بسیاری از محافل، جلسات یا همایش ها

حداکثر ۲۰ درصد تخفیف در کلیه هزینه ها

عضوپیوسته

  مناسب برای افراد حقیقی یا حقوقی وشرکتهای متوسط با فعالتهای متناوب تجاری بین المللی 

حق عضویت سالیانه

پانصد ۷۵۰ یورو

حق رای

حق رای در بسیاری از مجامع و تصمیم گیریها

مزایا

 دریافت خبرنامه

دعوت به بسیاری از محافل، جلسات یا همایش ها

حداکثر ۳۰ درصد تخفیف در کلیه هزینه ها

عضو افتخاری

عضویتی اعطایی و بدون حق رای به افرادی که خدماتشان به شکل چشمگیری سبب رشد و توسعه اتاق میگردند 

حق عضویت سالیانه

رایگان

حق رای

خیر

مزایا

 دریافت خبرنامه

دعوت به پاره ای از محافل، جلسات یا همایش ها

برخورداری از پاره ای از تخفیف ها

 

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden